Team Fouad Ahidar

Veiligheid

“Veiligheid, een recht geen voorrecht”

Overdag verwelkomt de stad ongeveer 1.600.000 mensen, een aantal dat ’s avonds afneemt tot 1.200.000, wat een effectief beheer van de veiligheid vereist. Ondanks middelen zoals politie- en preventieagenten blijft veiligheid een belangrijke zorg in Brussel, met het niet naleven van de KUL-norm en een ontoereikend aantal agenten. Als we de KUL-norm zouden moeten respecteren, zou Brussel versterkt moeten worden met 300 tot 400 agenten. Helaas wordt deze norm niet nageleefd, wat de veiligheid van de Brusselaars beïnvloedt. Om de veiligheid in onze wijken te verbeteren, is het essentieel om een alomvattend beleid te implementeren dat preventieve en veiligheidsmaatregelen integreert.

Door te streven naar een veiligere samenleving erkennen we het belang van het herstellen van het imago en respect voor onze handhavingsdiensten. Het fundamentele principe “de politie, uw vriend” lijkt aan glans te verliezen, en we streven naar het lanceren van een initiatief om het vertrouwen tussen de politie en de Brusselse burgers te herstellen.

We pleiten voor een wijziging in de handhavingsbenadering. In plaats van de politie te zien als een entiteit die voornamelijk gericht is op boetes en financiële sancties, streven we naar een benadering die de nadruk legt op bewustmaking en het creëren van kansen.

Onze visie is om politieagenten te positioneren als partners in de gemeenschapsopbouw, hen te voorzien van de nodige middelen voor effectieve communicatie en vruchtbare samenwerking met de gemeenschap. We geloven dat het essentieel is om bewustwording te prioriteren en kansen te creëren om positieve gedragsverandering te bevorderen voordat men zijn toevlucht neemt tot financiële sancties. Door deze benadering streven we naar het vestigen van een sfeer van begrip en samenwerking, waarbij de wetshandhaving en de gemeenschap gezamenlijk werken aan het creëren van een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen.

Of het nu gaat om vredesbewakers, parkwachters, bemiddelaars, hulpverleners-ambulanciers, vaststellingsagenten, brandweerlieden of politieagenten, deze professionals dragen dagelijks bij aan de versterking van de veiligheid in het Brussels Gewest. Hun rol is essentieel, en een school die zich richt op beroepen in veiligheid, preventie en hulpdiensten is opgericht. Deze school heeft honderden professionals in de sector opgeleid, en we streven ernaar een partnerschap tot stand te brengen tussen deze instelling en verschillende jeugdverenigingen in de regio om roepingen te stimuleren.

De rol van de wijkagent is cruciaal voor preventie, en deze gespecialiseerde diensten moeten bijzondere aandacht besteden aan de interactie met de bewoners van de wijk. Op dit moment vinden ontmoetingen met wijkagenten alleen plaats bij verhuizingen of het indienen van een klacht. Om het lokale veiligheidsbeleid te versterken, moet de wijkagent toegankelijk zijn, de rol van observator en bemiddelaar spelen, en er moeten meer agenten worden opgeleid voor deze functie.
De samenwerking met jeugdwerkers en straathoekwerkers is van cruciaal belang. Elke wijk moet een toegewijde cel hebben waarin deze lokale actoren samenkomen om problemen te bespreken en oplossingen te vinden in samenwerking met de juiste instellingen.

Het is cruciaal dat de diversiteit van Brussel goed vertegenwoordigd is binnen het lokale politiekorps. Om de realiteit van Brussel beter weer te geven, moeten we prioriteit geven aan het rekruteren van agenten die in de regio wonen. De opleiding van politieagenten moet alle vormen van discriminatie omvatten, met bewustwording van diversiteit en inclusie. Gerichte maatregelen, waaronderhet breed gebruik van bodycams, zijn nodig om etnisch profileren tegen te gaaDe politieaanwezigheid moet zichtbaar zijn op straat, met regelmatige voet- of fietspatrouilles om een grotere nabijheid met de bevolking te bevorderen.

De ordediensten moeten modellen zijn voor de samenleving, met een respect voor hun functie dat geen nalatigheid tolereert. Elke vorm van geweld tegen politieagenten moet streng worden gestraft, evenals elke onverantwoordelijke vorm van geweld door politieagenten. Wangedrag van de politie kan niet ongestraft blijven. Of men nu burger is of een uniform draagt, niemand staat boven de wet.

Om de veiligheid in het openbaar vervoer te waarborgen, moet de aanwezigheid van beveiligingspersoneel worden versterkt op bepaalde stations, terwijl extra inspanningen moeten worden geleverd om stations te verlichten en ongeschikte infrastructuren te renoveren.

Ouders moeten ondersteuning kunnen krijgen wanneer ze moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Elke poging om een oplossing te vinden, moet rechtstreeks de jongere zelf en zijn directe omgeving betrekken. Instellingen die een signaalfunctie vervullen, zoals de school en het CLB, moeten ook in staat zijn om informatie door te geven aan een gespecialiseerde cel voor het opsporen van signalen en om snel opvolging te bieden. Een samenwerkingsbenadering is essentieel, met de mogelijkheid voor elk onderdeel van de ketting om zijn eigen contactpersoon te hebben, dit alles in het belang van het kind en met respect voor zijn privacy.

aandeel