Team Fouad Ahidar

Intern reglement

STATUTEN TEAM FOUAD AHIDAR

Intern reglement

ARTIKEL 1
Team Fouad Ahidar is een beweging van burgers waarin actie op het terrein politiek centraal staat. Iedereen die onze waarden en missie deelt, is welkom om samen met ons vorm te geven aan de samenleving in Brussel, Vlaanderen, België, Europa en de wereld.

ARTIKEL 2
Team Fouad Ahidar wil er zijn voor elke burger die in België rechten heeft en zijn best doet om met Team Fouad Ahidar in het leven te gaan en voor iedereen wiens rechten of plichten moeten worden aangepast in het belang van koopkracht, huisvesting, onderwijs, gezondheid, netheid, veiligheid, mobiliteit en milieu en ondersteuning om hun rechten te doen gelden.

ARTIKEL 3
Team Fouad Ahidar brengt mensen samen die positieve verandering willen tegen verzuring, ongeluk en egoïsme voor vooruitgang, geluk en solidariteit. Team Fouad Ahidar is een optimistische en positieve beweging van mensen die de nieuwe uitdagingen van deze tijd met lef willen aanpakken. Samen zoeken we nieuwe oplossingen, bouwen we aan onze welvaart en delen we geluk en uitdagingen op een efficiënte manier met iedereen. Wat niet optimaal werkt moet verbeterd worden.

ARTIKEL 4
Team Fouad Ahidar staat open voor Belgen van alle afkomst, respecteert ze, luistert naar hen en neem actie. Iedereen die gelooft in efficiënte en rechtvaardige vooruitgang, is welkom. Samen zorgen we ervoor dat morgen beter wordt dan vandaag.

ARTIKEL 5
Veel mensen hebben het gevoel dat ze elke dag elke uitdaging positief tegemoet gaan, maar daar te weinig resultaten voor krijgen. Al te vaak botsen mensen op vertragingen, op moeilijkheden, op onrechtvaardigheid. Te veel mensen denken niet meer dat de publieke personen daar iets aan kunnen veranderen. Team Fouad Ahidar wil door actie en contact met het terrein bewijzen dat het wel kan.

ARTIKEL 6
Waar het echt om gaat, is dat de politieke figuren ervoor moeten zorgen dat alle burgers die daarvoor hun best doen een goed en gelukkig leven kunnen hebben. Dat kan door iedereen garanties te geven op het beste onderwijs, een lonende en waardige activiteit en goede verzekeringen voor zorg en pensioen. Dat betekent ook dat iedereen garanties moet krijgen voor een gezonde en veilige leefomgeving, een positieve begeleiding en de beste gezondheidszorg. Daar hoort bij dat verouderde structuren moeten worden hervormd, dat onrechtvaardigheid moet worden weggewerkt voor een sterke welvaartsstaat.

ARTIKEL 7
Team Fouad Ahidar streeft naar een samenleving waarin de democratische beginselen en universele mensenrechten worden toegepast en nageleefd en waarin iedereen zich vrij kan ontplooien, zonder enige vorm van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, afkomst, beperking, taal, nationaliteit, persoonlijke voorkeur, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging. Pas als we allemaal rechtvaardig vooruitgaan, gaan we als samenleving beter.

ARTIKEL 8
Op basis van onze leidende principes – werk, solidariteit, efficiëntie, vrijheid en rechtvaardigheid - werken we aan een sterke welvaartsstaat die van België het beste land ter wereld maakt om te leven. Team Fouad Ahidar wil aantonen dat we samen een wereld kunnen bouwen waarin iedereen baat heeft, een welvaartsstaat waarin iedereen zijn eerlijk deel doet en ook krijgt.

ARTIKEL 9
Onze nieuwe, eigentijdse invulling van het begrip rechtvaardig is essentieel. Solidariteit, dat is uw plichten doén en uw rechten krijgen. Dat is ook bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden en verdienste. Dat is niet alleen overleven, maar ook goed leven. Wij geloven in een sterke overheid die herverdeelt wanneer dit nodig is en steeds strijdt tegen oheid. Die onzichtbare invloed willen wij opnieuw zichtbaar maken door concrete acties.

ARTIKEL 10
Team Fouad Ahidar is een open beweging. Iedereen die inspanningen wil toebrengen om het voor zichzelf en voor anderen beter te maken, is welkom. We onderhouden op alle niveaus een bevoorrechte samenwerking met andere burgerorganisaties, en zoeken waar mogelijk gemeenschappelijke standpunten met de Belgische Vlaamse en Waalse burgerbewegingen. Team Fouad Ahidar verbindt zich graag tot structureel overleg met de vakbonden, de professionele organisaties, met confessionele verenigingen en de mutualiteiten, om gezonde en respectvolle samenwerking te ondersteunen. We werken daarnaast samen met andere organisaties uit het brede middenveld.

ARTIKEL 11
We willen op een andere, verrassende manier aan politiek doen en iedereen betrekken die mee wil helpen, mee wil nadenken of mee wil uitwisselen over hoe we van Brussel en België het beste land ter wereld maken. Er zijn geen taboes noch exclieven. Team Fouad Ahidar vlucht ook nooit weg, maar neemt altijd initiatieven. We durven alle problemen te noemen en verdedigen steeds oplossingen.

ARTIKEL 12
We ondersteunen elkaar, offeren ons vaak op voor elkaar en vallen elkaar nooit aan, maar geven elkaar een goede raad als dat nodig is. We overwegen met elkaar intern en voorzien de nodige ruimte voor inspraak voor alle leden. Intern kan het soms openhartig en vrij direct zijn, maar naar de buitenwereld toe doen we er alles aan toe om een eensgezindheid te vormen.

ARTIKEL 13
De leden van Team Fouad Ahidar zullen keihard opkomen voor hun overtuiging, maar in het besef dat je dat hoofdzakelijk en prioritair doet door samen te werken… en dankzij die groepskwaliteit goed evolueert in het leven.


Leden en supporters

ARTIKEL 14
De beweging bestaat uit leden en supporters en organiseert inspraak en participatie voor elk van hen. Team Fouad Ahidar staat open voor iedereen die onze waarden van werk, solidariteit, efficiëntie, vrijheid en rechtvaardigheid deelt.

ARTIKEL 15
Inspraak en participatie spelen bij ons een vooraanstaande rol, zowel face to face- als online participatie. We willen meer mensen betrekken bij acties en bij het tot stand komen van ons programma, burgers hebben ervaring, kennis en positieve ideeën die we graag in programma omzetten. De naam Team Fouad Ahidar zal na de verkiezing van dit jaar in een partijnaam worden veranderd zonder verwijzing naar een persoon en op democratische manier.

ARTIKEL 16
Men wordt lid van de beweging door individuele aansluiting en betaling van het lidgeld.
Het lidgeld wordt geïnd door Team Fouad Ahidar nationaal.
Aansluiting houdt de aanvaarding in van de missie en de visie. Lidmaatschap houdt ook in dat men loyaal is aan de beweging en de missie en visie naar de buitenwereld uitdraagt en verdedigt. Het lidmaatschap onder 26 jaar is gratis.
Een lid van een buitenlandse partij die effectief deel uitmaakt van een partnerorganisatie, kan op voorlegging van zijn of haar lidkaart, gratis toetreden tot Team Fouad Ahidar, indien hij of zij voorkomt op de kiezerslijst voor de lokale verkiezingen in de gemeente waar een Team Fouad Ahidar afdeling actief is.

ARTIKEL 17
Het lidmaatschap voorziet volgende rechten tijdens het jaar waarvoor lidgeld is betaald:
• Deelnemen aan de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het bureau;
• 1 stem in alle stemmingen op het programma die op het congres worden voorgelegd;
• Actief mee participeren en beslissen in Team Fouad Ahidar;
• Regelmatig via digitale stemming mee beslissen welke actuele vragen er in het parlement worden gesteld of voorstellen uitgewerkt.

ARTIKEL 18
De ledenadministratie is nationaal georganiseerd volgens de geldende privacywetgeving.
Een lid stemt ermee in dat het ledenbestand toegankelijk is voor:
• De afdelingsvoorzitter en -secretaris en de provinciaal voorzitter kunnen namens de afdeling steeds de lijsten van hun eigen leden opvragen.
• De leden van het directiecomité kunnen de lijsten van alle leden opvragen.

ARTIKEL 19
Elk geschil met betrekking tot het lidmaatschap wordt in eerste aanleg behandeld door het afdelingsbestuur. Beroep is mogelijk bij de Ombutsmancommissie. Het beroep is steeds opschortend, behalve noodzakelijke provisiemaatregelen.

ARTIKEL 20
Wie (nog) geen lid is kan opteren om supporter van Team Fouad Ahidar te worden. De supporter betaalt geen lidgeld. Supporter zijn houdt de aanvaarding in van de missie en de visie. De gegevens van de supporters worden op dezelfde manier bijgehouden als die van de leden, met respect voor de geldende privacyregels.

ARTIKEL 21
Supporter zijn voorziet volgende rechten: inspraak, actief mee participeren en een adviserende stem bij Team Fouad Ahidar, regelmatig via digitale stemming mee beslissen welke actuele vragen er in het parlement worden gesteld.

ARTIKEL 22
Leden en supporters aanvaarden onze missie, waarden en visie en zijn loyaal aan de beweging en aan deze statuten.

Verkiezingen

ARTIKEL 23
Team Fouad Ahidar is een politieke beweging die deelneemt aan verkiezingen op federaal, Vlaams, Brussels en indien mogelijk op Europees, provinciaal, districts- en gemeentelijk niveau.

*ARTIKEL 24
Lijstvorming bovenlokale verkiezingen
Voor alle bovenlokale verkiezingslijsten die ingediend worden onder de naam, het nummer of het logo van Team Fouad Ahidar wordt voor vernieuwing en verjonging gezorgd. Dit houdt in dat binnen de eerste drie kandidaten op de lijst en de opvolgerslijst er minstens één kandidaat geen gewezen of uittredend Europees, federaal, Vlaams of Brussels parlementslid, minister, staatssecretaris, Europees Commissaris of nationaal voorzitter mag zijn.

*ARTIKEL 25
Voor andere door Team Fouad Ahidar aanvaarde bovenlokale lijsten (gemengde lijsten, kartellijsten…) geldt dat er binnen de eerste drie Team Fouad Ahidar-plaatsen op een dergelijke lijst en de opvolgerslijst minstens één kandidaat geen gewezen of uittredend Europees, federaal, Vlaams of Brussels parlementslid, minister, staatssecretaris, Europees Commissaris of nationaal voorzitter mag zijn.
Uittredende of gewezen Europese, federale, Vlaamse of Brusselse parlementsleden die minder dan één jaar hun mandaat hebben uitgeoefend, kunnen een uitzondering vragen aan het Bureau.

ARTIKEL 26
Per kieskring stelt een provinciaal lijstvormingscomité een ontwerplijst samen in overleg met de nationale voorzitter.
Elke afdeling kan op voordracht van twee derden van de aanwezige leden op een algemene ledenvergadering een kandidaat voorstellen.
Bij de aanduiding van de eerste vijf kandidaten van de verschillende lijsten wordt gewaakt over de diversiteit van het geheel der lijsten, onder meer maar niet exclusief op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, ervaring of diploma, vernieuwing, geografische spreiding…
Bij geschillen over de aanduiding van de eerste vijf kandidaten op de lijsten heeft de voorzitter het laatste woord.

ARTIKEL 27
Elke lijst wordt afzonderlijk voorgelegd aan en goedgekeurd door het Bureau.

ARTIKEL 28
De lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement en de lijsten voor de verkiezing van het Brussels parlement en het Europees parlement worden ten minste twee maanden voor de dag van de verkiezingen bekend gemaakt aan het bureau, dat zich ervan vergewist of de statuten nageleefd zijn.
Bij vervroegde verkiezingen vervalt deze termijn van twee maanden. De Administratieve Commissie legt dan een aangepaste, bindende termijn op.

ARTIKEL 29
Elke lijst wordt afzonderlijk per kieskring goedgekeurd door de leden.

ARTIKEL 30
Lijsten voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden uiterlijk twee maanden voor de dag van de verkiezingen bekendgemaakt aan het Bureau, dat zich ervan vergewist of de statuten nageleefd zijn.
Het bureau geeft op de eerstvolgende bijeenkomst een advies of de voorgelegde lijsten stroken met de letter en de geest van de statuten en met het belang van Team Fouad Ahidar.
Wenst de betrokken afdeling of provincie dit advies niet te volgen, dan wordt een arbitragecommissie aangesteld. Deze bestaat uit twee vertegenwoordigers van het bureau en de voorzitter en ondervoorzitter of secretaris van de provincie of de afdeling. Als de arbitragecommissie er niet uit geraakt beslist de nationale voorzitter.
Het bureau duidt de leden van de delegatie aan bij geheime stemming op voorstel van de voorzitter.
De arbitragecommissie beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist het Bureau.

ARTIKEL 31
Voldoet een lijst niet aan deze bepalingen, dan zal de beweging de toekenning van het Team Fouad Ahidar-logo en nummer weigeren. Dan zal de lijst ook geen beroep kunnen doen op campagnemiddelen of ondersteuning vanuit Team Fouad Ahidar.
De administratieve commissie kan de tuchtprocedure op gang brengen en zo eventuele bijkomende sancties voor de geleding of voor de kandidaten op deze lijst uitspreken.
De bepalingen van deze statuten gelden voor alle kandidaten op lijsten, die opkomen onder de naam, het nummer of het logo van Team Fouad Ahidar of gebruik maken van de socialistische campagnemiddelen.
De bepalingen van deze statuten gelden ook voor alle kandidaten die lid zijn van Team Fouad Ahidar en die opkomen op andere door Team Fouad Ahidar aanvaarde lijsten (gemengde lijsten, kartellijsten).

ARTIKEL 32
Verkiezingscampagnes worden nationaal uitgewerkt en worden in regel gevolgd in alle kieskringen. Lokale vertalingen worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het Bureau. Waar afgeweken wordt van de nationale campagnelijn zonder goedkeuring van het Bureau, zal er geen beroep kunnen gedaan worden op ondersteuning of campagnemiddelen van Team Fouad Ahidar.

Onverenigbaarheden

ARTIKEL 33
Naast de thans bestaande wettelijke onverenigbaarheden kan een parlementair mandaat (Europees, nationaal, gewestelijk, gemeenschap) of provinciaal mandaat niet gecumuleerd worden met dat van burgemeester of schepen.
Het bureau kan, in het belang van de beweging en op advies van de voorzitter, hierop uitzonderingen toestaan bij twee derde meerderheid van de aanwezige leden van het Bureau. De stemming is geheim.
In het gemotiveerde advies van de voorzitter worden objectieve parameters gehanteerd, zoals onder meer electorale slagkracht, expertise binnen de fractie, regionale spreiding. Dit is een niet-exhaustieve opsomming.
Het verzoek voor uitzonderingen aan de voorzitter moet komen van de algemene ledenvergadering van de afdeling van de mandataris in kwestie, waar het in een geheime stemming met een twee derde meerderheid goedgekeurd is.

ARTIKEL 34
Het mandaat van voorzitter van een fractie van de federale parlementen, de fractie van het Vlaamse parlement of van het Brussels parlement is onverenigbaar met de functie van nationaal voorzitter.

Organisatie Team Fouad Ahidar

ARTIKEL 35
Team Fouad Ahidar is een professionele en slagkrachtige organisatie waar de hoogste standaarden op vlak van goed bestuur nagestreefd worden.

Provinciale werking

ARTIKEL 36
Er kan per provincie een werking worden uitgebouwd in samenspraak met de Dienst Ambassadeurs. De dienst streeft ernaar dat in alle gemeentes afdelingen bestaan en ondersteunt er de politieke actie.
Het provinciaal ledencongres is het hoogste orgaan in de provincie. Het verkiest het bestuur van de provincie voor een periode van 5 jaar. Die periode loopt gelijk met de termijn van de nationaal voorzitter, tenzij het Bureau anders beslist.
Het provinciaal bestuur bestaat uit 1 provinciaal voorzitter, minstens 1 ondervoorzitter en de bovenlokale mandatarissen in de provincie. De leden van het bestuur hebben niet allemaal dezelfde genderidentiteit.

Ledencongres

ARTIKEL 37
Het ledencongres is het hoogste orgaan van de beweging. Het bepaalt de politieke en inhoudelijke lijn en keurt het verkiezingsprogramma goed. Het congres komt tenminste éénmaal om de twee jaar samen.

ARTIKEL 38
Tijdens het administratief congres, dat tenminste om de vijf jaar wordt georganiseerd, legt men het politiek verslag, de werkingsverslagen en de financiële verslagen ter goedkeuring voor. Het congres verkiest bij deze gelegenheid het bureau en de financiële commissie.
Het Bureau roept de congressen bijeen, stelt de agenda op en bepaalt de regels voor de voorbereiding en het verloop ervan.
Het congres staat open voor alle leden en supporters van Team Fouad Ahidar. Alle leden hebben stemrecht volgens het principe 1 persoon = 1 stem.
De supporters mogen deelnemen aan de debatten, maar kunnen slechts een adviserende stem uitbrengen. Hun stemmen worden net als die van de leden geregistreerd en ter informatie aan het resultaat van de stemming toegevoegd, maar worden niet meegeteld in het eindresultaat.

ARTIKEL 39
Stemmen op het congres gebeurt digitaal. Ook leden die niet aanwezig zijn op het congres kunnen digitaal stemmen.
Op verzoek van tenminste tien afdelingen, uit minstens twee provincies, kunnen deze afdelingen agendapunten aan de dagorde toevoegen. Dit gebeurt binnen de vier weken nadat de agenda en de verslagen werden meegedeeld.
Het bureau legt de modaliteiten vast van hoe er gestemd wordt op het congres.

ARTIKEL 40
Het congresbureau bestaat uit een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter - aangeduid door het bureau - en de nationale voorzitter en ondervoorzitter, de voorzitter van de administratieve commissie en de politiek directeur.
Het congresbureau bestaat uit personen die niet allemaal dezelfde genderidentiteit hebben.

Afdelingsdemocratie

ARTIKEL 41
De afdelingsdemocratie is het hoogste orgaan tussen twee congressen.
Het heeft als opdracht, op voorstel van het bureau:
• Het behandelen van de politieke situatie in het algemeen;
• Zich bij hoogdringendheid uit te spreken over het beheer gevoerd door het bureau of de administratieve commissie.

ARTIKEL 42
De stemgerechtigde leden van de afdelingsdemocratie zijn:
• De stemgerechtigde leden van het bureau en de leden van de administratieve commissie;
• De Team Fouad Ahidar-vertegenwoordigers in het Europees parlement, het federale parlement, het Vlaams parlement, de Brusselse hoofdstedelijke raad de bestendige deputaties, de colleges van burgemeester en schepenen;
• De provinciale voorzitters;
• De voorzitters en de secretarissen van de afdelingen van Team Fouad Ahidar of hun afgevaardigde;
• Elke Team Fouad Ahidar-afdeling die meer dan tweehonderd leden telt heeft recht op één bijkomende afgevaardigde per begonnen schijf van tweehonderd leden boven de tweehonderd leden.
• Het aantal stemgerechtigde afgevaardigden wordt bepaald op basis van het aantal jaarbijdragen, die voor het vorige jaar betaald werden.
De raadgevende leden van de afdelingsdemocratie zijn:
• De leden van het bureau met raadgevende stem;
• De afdelingscoaches.

ARTIKEL 43
Bekleedt een lid van de afdelingsdemocratie meer dan één functie, vermeld in de opsomming van de stemgerechtigde leden, of is het lid tegelijk stemgerechtigd en raadgevend lid, dan zal dit feit geen aanleiding geven tot een bijkomende afgevaardigde.

ARTIKEL 44
De afgevaardigden hebben een bindend mandaat. Zij vertolken het standpunt ingenomen door de vergadering van hun afdeling. Als een afdeling niet unaniem is over een standpunt, kunnen de vertegenwoordigers op de afdelingsdemocratie de stemmen proportioneel verdelen om de stemming in de afdeling te weerspiegelen.

ARTIKEL 45
De afdelingsdemocratie vergadert op initiatief van het bureau of van de voorzitter.
De afdelingsdemocratie wordt bijeengeroepen op verzoek van minstens tien afdelingen uit tenminste vier provincies of op verzoek van de fracties van het federale parlement, van het Vlaams parlement of van het Brussels parlement.
Op verzoek van tenminste vijfentwintig afdelingen uit minstens twee provincies, kunnen deze afdelingen agendapunten aan de dagorde toevoegen.
De afdelingen maken hun afgevaardigden bekend bij de Dienst Ambassadeurs.
Het Bureau kan beslissen een open afdelingsdemocratie te organiseren. Hierop worden alle geïnteresseerde leden van Team Fouad Ahidar uitgenodigd. Voor de open afdelingsdemocratie gelden verder dezelfde statutaire bepalingen als voor de gewone afdelingsdemocratie.

Bureau

ARTIKEL 46
Het bureau leidt en vertegenwoordigt Team Fouad Ahidar en komt tijdens het politiek jaar minstens om de twee weken samen. Het voert de beslissingen van het congres en van de afdelingsdemocratie uit en neemt beslissingen tussen de congressen door. Het is bovendien bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk aan het congres en aan de afdelingsdemocratie is voorbehouden. Het benoemt de delegaties die de beweging vertegenwoordigen.

ARTIKEL 47
Om de samenwerking met de socialistische partijen in Europa en in de wereld voor te bereiden en te coördineren, wijst het Bureau tijdens de eerste zitting na het administratief congres (voor een periode van vijf jaar) een internationaal secretaris aan. De internationaal secretaris maakt met raadgevende stem deel uit van het bureau.

ARTIKEL 48
Het bureau vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van de helft plus één van de stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 49
Het bureau bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en zestien verkozen leden.

ARTIKEL 50
Wonen de vergadering van het bureau bij met raadgevende stem:
• De Team Fouad Ahidar-ministers van staat en de gewezen voorzitters;
• Elk Team Fouad Ahidar-lid van de federale en Vlaamse regering, van de Brusselse gewestregering en van de Europese commissie;
• De internationale secretaris;
• Een afgevaardigde van de politieke vrouwenorganisatie van Team Fouad Ahidar;
• Een afgevaardigde van de Jongsocialisten;
• Een afgevaardigde van de erkende seniorenorganisatie van Team Fouad Ahidar;
• De leden van de fracties van de parlementen;
• De leden van het directiecomité.
De voorzitter kan iedereen uitnodigen van wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht.

ARTIKEL 51
Aanwezigheid op het Bureau is verplicht. Wie vijf keer afwezig is in een periode van zes maanden zonder geldige reden verliest het lidmaatschap van het Bureau.

ARTIKEL 52
Ten minste drie afdelingen dragen de kandidaat-bureauleden voor.
Elke afdeling kan slechts één kandidaat voordragen.
De administratieve commissie bepaalt de wijze waarop de voordracht gebeurt.
Het vijfjaarlijks administratief congres verkiest bij geheime stemming de zestien leden van het bureau. Bij deze verkiezing houdt men rekening met de regionale spreiding en met de diversiteit op het vlak van onder meer leeftijd en genderidentiteit.

ARTIKEL 53
De aanwijzing van de verkozenen gebeurt als volgt:
1. De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen.
2. Eerst worden voor iedere provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de twee hoogst gerangschikte kandidaten aangeduid.
3. Vervolgens worden onder de resterende kandidaten, de eerste vier gerangschikte kandidaten aangeduid.
4. Indien er een zetel in het bureau voortijdig vrijkomt, dan wordt deze ingenomen door de kandidaat met het hoogst aantal stemmen die tijdens het voorbije administratief congres niet werd verkozen, met respect voor de provinciale vertegenwoordiging uit punt 2.
5. Bij gelijkheid van stemmen heeft de kandidaat die geen nationaal mandaat bekleedt voorrang.

ARTIKEL 54
De leden van het bureau, verkozen voor een termijn van vijf jaar, zijn her verkiesbaar. De leden van de federale en de Vlaamse regering, van de regering van het Brusselse Gewest, van de parlementen en van de Europese commissie maken steeds voor de volledige termijn van hun mandaat deel uit van het bureau met raadgevende stem.

ARTIKEL 55
Het mandaat van stemgerechtigd lid van het bureau is onverenigbaar met het mandaat van minister of staatssecretaris of het lidmaatschap van een ministerieel kabinet en met het mandaat van parlementslid of gedeputeerde.
Het Bureau wijst de kandidaten voor gemeenschapssenator en gecoöpteerd senator aan, op voorstel van de voorzitter.

Voorzitter en ondervoorzitter

ARTIKEL 56
De voorzitter wordt verkozen door alle Team Fouad Ahidar-leden die ten laatste zestig dagen voor de verkiezing geregistreerd zijn in het centraal ledenbestand.
De kandidaten voor het voorzitterschap worden, samen met een kandidaat-ondervoorzitter met een andere genderidentiteit, door tien afdelingen uit drie verschillende provincies voorgedragen.
Een afdeling kan slechts één voorzitter/ondervoorzitter voordragen.
Het mandaat duurt maximaal vijf jaar en is hernieuwbaar.

ARTIKEL 57
De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter, gebeurt rechtstreeks, geheim en persoonlijk.
Het bureau stelt de termijnen en procedures vast voor de voordracht van kandidaten, inzake het verloop van de verkiezing en het voeren van campagne.

ARTIKEL 58
Er vindt steeds een stemming plaats, ook als er slechts één kandidaat-voorzitter is.
In dat geval gebeurt de digitale stemming op het congres, volgens het principe 1 lid = 1 stem. Leden die niet aanwezig zijn op het congres kunnen ook vanop afstand digitaal stemmen.

ARTIKEL 59
Zijn er meerdere kandidaten, dan moet de verkozene eveneens de meerderheid (50 procent + 1) van de geldig uitgebrachte stemmen halen. Is dit niet het geval, dan gaat men over tot een tweede stemronde tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen behaalden, tenzij een van de kandidaten zich terugtrekt. In dat geval wordt er geen tweede stemronde georganiseerd.

ARTIKEL 60
De volledige procedure mag, vanaf het uitschrijven van de verkiezingen, maximaal zestig werkdagen in beslag nemen.

ARTIKEL 61
Het Bureau kan met een 3/4 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden een einde stellen aan het mandaat van de voorzitter/ondervoorzitter en onmiddellijk nieuwe verkiezingen uitschrijven.
Het gemotiveerde schriftelijk verzoek van beëindiging moet door twee derden van de stemgerechtigde leden van het Bureau worden aangevraagd. Het verzoek moet binnen de week aan de leden van het bureau worden bezorgd.
De stemming over de beëindiging is geheim en gebeurt op de eerstvolgende vergadering van het Bureau.
Om geldig te kunnen stemmen dient minstens de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

ARTIKEL 62
Komt het voorzitterschap voortijdig vrij, dan voorziet het bureau in de vervanging en schrijft een nieuwe rechtstreekse verkiezing uit binnen de 90 dagen.
Indien de politieke agenda het vereist, kan het bureau beslissen om de voorzittersverkiezingen met maximum zes maanden te verplaatsen. Deze beslissing wordt genomen met een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Administratieve commissie

ARTIKEL 63
De opdracht van de Administratieve commissie bestaat uit:
• In beroep optreden inzake tucht- en administratieve geschillen, met uitzondering van geschillen over het functioneren van nationale mandatarissen;
• Toezicht houden op de naleving van de statuten en het bijdragenreglement en zo nodig elke inbreuk beteugelen;
• Voorleggen aan het vijfjaarlijks administratief congres van een voorstel van samenstelling van de financiële commissie;
• Zich uitspreken over de toepassing van de statuten;
• Nader aangeven van de werkmethodes, zoals de procedure voor de vaststelling van de lijsten of de procedure voor de verkiezing van de voorzitter.

ARTIKEL 64
De Administratieve commissie telt tien leden.
Daarvan duidt het Bureau vier leden aan uit haar stemgerechtigde leden. Dit gebeurt tijdens de zitting volgend op het administratief congres.
De overige vijf leden zijn de provinciale voorzitters en de gewestelijke voorzitter van Brussel.
De directeur van de dienst ambassadeurs maakt deel uit van de administratieve commissie met raadgevende stem.
De administratieve commissie bestaat uit personen die niet allemaal dezelfde genderidentiteit hebben.
De administratieve commissie vergadert op uitnodiging van haar voorzitter of op verzoek van tenminste drie leden.

ARTIKEL 65
Op voorstel van de nationaal voorzitter bepaalt de afdelingsdemocratie een financieel reglement, inclusief een eenvormig stelsel van lidgelden en een bijdragenreglement.
Eenieder die namens Team Fouad Ahidar een betaald mandaat of een betaalde openbare vertegenwoordiging op zich neemt moet een financiële bijdrage betalen aan de beweging, die dit statutair voorziet.
De administratieve commissie controleert en sanctioneert de naleving van het financieel reglement voor alle mandatarissen op alle niveaus.

ARTIKEL 66
De Administratieve commissie houdt toezicht op de naleving van deze statuten en beteugelt zo nodig elke inbreuk.
Aan de hand van het tuchtreglement, dat deel uitmaakt van de statuten, regelt de administratieve commissie in eerste aanleg de geschillen tussen leden en/of geledingen van Team Fouad Ahidar. Ze hoort daartoe alle betrokkenen.

ARTIKEL 67
Beslissingen van de Administratieve commissie worden genomen bij een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 68
De voorzitter beschikt over het evocatierecht.
Dit betekent dat de voorzitter preventief kan ingrijpen bij hoogdringende gevallen, waarbij het belang en de werking van de beweging in het gedrang komen. Daartoe zal de voorzitter zich eerst grondig over de situatie informeren.
Bestaat er in de gevatte geleding geen eensgezindheid over het ingrijpen van de voorzitter, dan wordt dit geschil onmiddellijk op de dagorde van de Administratieve commissie geplaatst.

ARTIKEL 69
Gaat het over lijstvorming, dan wordt het geschil uitzonderlijk op de dagorde van het Bureau geplaatst.
Financiële commissie

ARTIKEL 70
De Administratieve commissie legt de samenstelling van de Financiële commissie voor aan het vijfjaarlijks administratief congres.
Keurt het administratief congres dit niet goed, dan formuleert de Administratieve commissie een nieuw voorstel.
De financiële commissie bestaat uit vijf leden. Zij worden aangesteld voor vijf jaar. De financiële commissie duidt in haar schoot een voorzitter aan.
Lid zijn van de Financiële commissie is onverenigbaar met:
• De functie van voorzitter, secretaris of penningmeester van een afdeling of het provinciaal dagelijks bestuur;
• Het statuut van personeelslid van Team Fouad Ahidar nationaal.

ARTIKEL 71
De opdracht van de Financiële commissie is:
• Het bureau adviseren over de jaarrekeningen van Team Fouad Ahidar en de componenten die aan de parlementaire controlecommissie voorgelegd worden, overeenkomstig de wet van 4 juli 1989. Deze rekeningen worden jaarlijks aan het bureau ter goedkeuring voorgelegd, ten laatste op 15 maart.
• Het bureau adviseren over de begrotingen van Team Fouad Ahidar en haar componenten. Deze begrotingen worden jaarlijks aan het bureau ter goedkeuring voorgelegd ten laatste op 15 december vóór het begrotingsjaar.
• Een verslag over de financiële toestand van Team Fouad Ahidar en haar componenten ter goedkeuring voorleggen aan het vijfjaarlijks administratief congres.

ARTIKEL 72
De Financiële commissie, of een delegatie, kan steeds en zonder vooraf te verwittigen alle financiële gegevens van Team Fouad Ahidar en haar componenten onderzoeken.
Directiecomité

ARTIKEL 73
Het Directiecomité wordt aangeduid door de voorzitter.
Het Directiecomité vergadert in principe wekelijks.
Het directiecomité is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en beleidsvoorbereidend werk van de beweging en haar componenten en voor de praktische en dagelijkse leiding van communicatiecampagnes, volgens de richtlijnen van het Bureau.

Diversiteit

ARTIKEL 74
In alle geledingen en bestuursorganen van Team Fouad Ahidar wordt diversiteit nagestreefd, onder meer op het vlak van gender, afkomst, beperking, sociaaleconomische achtergrond, culturele achtergrond en leeftijd.

Financiën en HR

ARTIKEL 75
Zoals voorzien in de wet van 4 juli 1989, over de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, stelt het Bureau een erkend bedrijfsrevisor aan voor de controle van de jaarrekeningen.
Het directiecomité waakt over het correct en eenvormig financieel beleid en personeelsbeleid van de beweging en haar componenten.
Overeenkomstig de wet van 4 juli 1989 bestaan de financiële middelen van Team Fouad Ahidar uit:
• De door de overheid toegekende dotaties;
• De giften, schenkingen en legaten;
• De bijdragen van de leden van de fracties van de kamer van volksvertegenwoordigers, de senaat, de raden of het Europees parlement;
• De lidgelden;
• De opbrengsten uit het roerend of onroerend vermogen;
• De opbrengsten uit manifestaties, publicaties of reclame;
• De bijdragen gestort door de geledingen.

Afdelingen

ARTIKEL 76
Voor lokale actie steunt Team Fouad Ahidar maximaal op lokale afdelingen.
Team Fouad Ahidar ondersteunt lokale afdelingen met alle mogelijke middelen om in elke gemeente een Team Fouad Ahidar-lijst in te dienen bij de lokale verkiezingen.

ARTIKEL 77
Per gemeente wordt één afdeling gevormd.
Dit is de basiseenheid voor het voeren van de politieke actie en besluitvorming.
De afdeling is bevoegd voor de politieke lijn van Team Fouad Ahidar in de gemeente en organiseert een ledenvergadering ter voorbereiding van het nationale congres.
Afdelingen kunnen zich nog verder organiseren, bijvoorbeeld op basis van deelgemeenten, districten of wijken.

ARTIKEL 78
De afdeling bouwt een lokaal netwerk uit van leden, supporters en lokale organisaties die de doelstellingen, missie en visie van Team Fouad Ahidar kunnen helpen realiseren of ondersteunen.

ARTIKEL 79
Afdelingen worden organisatorisch bijgestaan door de Dienst Ambassadeurs.
Binnen die dienst zijn de afdelingscoaches verantwoordelijk voor het ondersteunen van het politieke werk van de lokale afdelingen en het organiseren van acties op het terrein.
Er wordt sterk ingezet om in elke gemeente een Team Fouad Ahidar-lijst in te dienen.

ARTIKEL 80
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling. Ze verkiest het bestuur van de afdeling, volgens de regels bepaald in de lokale statuten.
Team Fouad Ahidar nationaal voorziet modelstatuten die lokaal moeten toegepast worden. Het staat de lokale afdelingen vrij om ze verder aan te vullen met artikels, op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de statuten van Team Fouad Ahidar.

Mandatarissen

ARTIKEL 81
Elke Mandataris van Team Fouad Ahidar heeft een voorbeeldfunctie. Ze gedragen zich op een manier waardig aan hun mandaat en dragen financieel bij aan de organisatie.

ARTIKEL 82
Iedereen die verkozen is op een door Team Fouad Ahidar erkende lijst of anderszins een mandaat uitoefent namens Team Fouad Ahidar, is loyaal aan de missie en de visie van Team Fouad Ahidar en respecteert de statuten van Team Fouad Ahidar. Dat betekent onder meer dat men zich onthoudt van elke vorm van publieke communicatie die schadelijk kan zijn voor Team Fouad Ahidar.

ARTIKEL 83
Elke Mandataris is gebonden door de statuten en hun bijlagen.

ARTIKEL 84
Eendracht. Lid worden, supporter of medewerker zijn of deelnemen aan verkiezingen voor Team Fouad Ahidar, houdt instemming in met deze statuten, de algemene waarden en actiemiddelen van de beweging.
Een kritische houding is gezond, meningsverschillen blijven intern.
Naar buiten toe treedt de beweging eendrachtig op.
Leden, supporters, kandidaten en medewerkers brengen de partij geen schade toe en plaatsen het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

Slotbepaling

ARTIKEL 85
Deze statuten kunnen slechts door het congres worden herzien.
Wijzigingen worden goedgekeurd door een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.


NAAM en voornaam

Opgemaakt in Brussel op …………………………

Handtekening voorafgegaaan door de handgeschreven melding : « Gelezen en goedgekeurd »

 

 

BIJLAGE 1 - Deontologische code

ARTIKEL 1
Deze code richt zich tot eenieder die Team Fouad Ahidar bindt: de verkozen mandatarissen op alle niveaus van het beleid, de personen die namens Team Fouad Ahidar zitting hebben in instellingen, raden van bestuur, enz.
Ook alle medewerkers zijn door deze code gebonden.

ARTIKEL 2
De code wordt impliciet onderschreven vanaf het ogenblik van de kandidaatstelling en bij indiensttreding van de medewerker.

ARTIKEL 3
De code heeft betrekking op de politieke en maatschappelijke gedragingen van de personen bedoeld in Artikel 1 (hierna ‘mandatarissen’) in zoverre deze gedragingen gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van de politieke actie van de beweging.
De mandataris gedraagt zich integer. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.
Hierbij is het belangrijk dat de mandataris zichzelf uitdaagt om niet enkel naar de letter van de wet te handelen, maar ook belang hecht aan de geest van de wet. Ethiek gaat verder dan de letterlijke bepalingen van de wet en dient door de mandataris zo geïnterpreteerd te worden.

ARTIKEL 4
Mandatarissen van Team Fouad Ahidar dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende principes zoals opgesomd in de statuten van de beweging. Zij oefenen hun mandaten uit conform de hoogste standaarden van betrokkenheid, ethiek en professionalisme. Zij vertolken een voorbeeldfunctie voor de leden, supporters en de kiezers.

Deontologische commissie

ARTIKEL 5
Team Fouad Ahidar richt een deontologische commissie op.
Elke mandataris kan een beroep doen op deze commissie voor een advies over een concreet deontologisch probleem waarmee de mandataris wordt geconfronteerd.
Deze commissie is geen rechtbank die klachten behandelt, maar een instelling die in geval van twijfel en onzekerheid raad geeft: zij staat de mandataris bij en waarborgt vertrouwelijkheid m.b.t. het probleem.

ARTIKEL 6
De deontologische commissie wordt verkozen door het administratief congres, op voordracht van het bureau. Zij bestaat uit drie permanente leden, waarbij diversiteit wordt nagestreefd, onder meer op het vlak van gender, afkomst, beperking, sociaaleconomische achtergrond, culturele achtergrond en leeftijd.
Ze worden verkozen voor een termijn van vijf jaar en ze zijn herkiesbaar.
De drie permanente leden van de commissie kunnen geen mandataris zijn. Evenmin kunnen ze zich kandidaat stellen voor een mandaat.

ARTIKEL 7
De permanente leden kunnen - mits akkoord van de betrokkene - een beroep doen op externe specialisten, al naar gelang van het concrete geval. Deze externe specialisten hebben een raadgevende stem.

ARTIKEL 8
De commissie laat zich bijstaan door een secretaris.

ARTIKEL 9
De permanente leden, de externe specialisten en de secretaris verbinden zich ertoe in strikte vertrouwelijkheid te werken.
De contacten met de commissie, haar zittingen en haar adviezen behoren tot de sfeer van de strikte vertrouwelijkheid.
Van haar beraadslagingen worden geen notulen opgesteld. Alleen haar adviezen worden op schrift gesteld.

ARTIKEL 10
De nationaal voorzitter en/of de voorzitter van de administratieve commissie kan/kunnen een mandataris of een kandidaat-mandataris verwijzen naar de deontologische commissie. In dat geval zijn ook zij gebonden door strikte vertrouwelijkheid. Deze mandataris is dan verplicht de commissie te raadplegen.
Als de mandataris in dit geval het advies van de commissie naast zich neerlegt, maakt de commissie haar advies bekend aan de voorzitter.
Als het om de nationaal voorzitter zelf gaat, wordt het advies overgemaakt aan de voorzitter van de administratieve commissie.

ARTIKEL 11
Een derde persoon die een aanklacht zou wensen te formuleren tegen de mandataris of een kandidaat-mandataris, kan niet bij de deontologische commissie terecht.

ARTIKEL 12
Een mandataris of een kandidaat-mandataris die in een strafrechtelijke procedure betrokken raakt die schadelijke gevolgen kan hebben op de uitoefening van het mandaat, moet dit zo snel mogelijk melden aan de deontologische commissie. In dat geval wordt, in afwijking van Artikel 10, het advies van de commissie eveneens bekend gemaakt aan de voorzitter.

ARTIKEL 13
Na een werkingsperiode van vijf jaar evalueert de commissie haar werking, in samenspraak met het bureau.
Contact met de bevolking

ARTIKEL 14
De mandataris is verplicht op georganiseerde wijze contact te houden met de bevolking.

ARTIKEL 15
De mandataris staat door middel van rechtstreeks dienstbetoon ten dienste van de bevolking.
Bij het uitoefenen van dit dienstbetoon neemt de mandataris de beginselen van gelijkheid, rechtvaardigheid en wettelijkheid als absolute regel.
Bij het behartigen van dossiers en het begeleiden van de vraagsteller respecteert de mandataris de onafhankelijkheid van de ambtenaren of diensten en de objectiviteit van de procedures.
Belangrijkste doelstelling blijft het informeren en doorverwijzen van de vraagsteller naar de administraties, publieke en private diensten, die geacht worden het probleem van de vraagsteller op te lossen.

ARTIKEL 16
Als een mandataris om steun gevraagd wordt door een kandidaat die een bepaalde functie of bevordering ambieert, of door een andere mandataris die de kandidaat wenst te steunen, gebruikt de mandataris de volgende werkwijze: indien voor de beoogde functie een vergelijkend examen wordt georganiseerd, deelt de mandataris aan de kandidaat mee dat het resultaat ervan het uitsluitend criterium is voor de toewijzing. Het enige engagement dat kan worden aangegaan, is het toezicht op de objectiviteit van het examen. Indien bij keuze of na een bekwaamheidsexamen wordt beslist, zal de mandataris zijn eventuele aanbeveling staven met functioneel-kwalitatieve argumenten. Dubbele aanbeveling voor meerdere kandidaten voor dezelfde functie is dan niet toegelaten.

Contact met professionele stakeholders

ARTIKEL 17
Gepaste relaties met stakeholders.
De mandataris moet gepaste relaties onderhouden met een brede waaier van stakeholders in de maatschappij.
De mandataris is zich bewust van de bevoorrechte positie als mandataris in de omgang met stakeholders.
De mandataris moet te allen tijde onafhankelijk zijn van één of meerdere stakeholders voor de uitoefening van zijn/haar mandaat.

ARTIKEL 18
Verbod op ontvangen van giften.
De mandataris aanvaardt geen giften van natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ook een stakeholder vertegenwoordigen.
De mandataris aanvaardt enkel sponsoring in het kader van een specifiek evenement van de partijafdeling, indien de sponsoring publiek gemaakt wordt en indien er daarbij geen rechtstreekse bevoegdheid bestaat in hoofde van de mandatarissen ten aanzien van de sponsor.

ARTIKEL 19
Aanwezigheid op evenementen op uitnodiging.
Een mandataris mag ingaan op een uitnodiging louter als gast voor een specifiek evenement wanneer dit publiek mag gemaakt worden.

Mandaten en bestuursfuncties

ARTIKEL 20
Respecteren van voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding mandaat.
Wanneer de mandataris een mandaat van bestuurder aanvaardt, moet die zich grondig informeren en bewust zijn van de rechten, de plichten en de verantwoordelijkheid waarmee de mandataris akkoord gaat door het aanvaarden van een bestuursmandaat.
De mandataris mag een mandaat enkel aanvaarden als de mandataris beschikt over competenties en nuttige ervaringen voor de goede uitvoering van het bestuursmandaat of zich engageert om die te verwerven.
De mandataris neemt enkel die mandaten op waarvoor men zich ten volle kan inzetten.
Bij een vernieuwing van het mandaat, stelt de bestuurder zich de vraag of nog steeds aan die vereisten is voldaan.
De mandataris kent en respecteert het wettelijke kader, de relevante governance codes, de statuten van de onderneming of organisatie en, indien van toepassing, de beheersovereenkomst.
De mandataris neemt kennis van het specifieke aandeelhoudersbeleid dat rekening houdt met alle stakeholders en streeft ernaar dat de raad dit beleid als toetssteen hanteert bij het uitstippelen van haar strategie.
Indien een dergelijk aandeelhoudersbeleid afwezig is, dient de bestuurder de ontwikkeling ervan aan te moedigen.

ARTIKEL 21
Concentreren op taken eigen aan de bestuurder
De mandataris vervult op een behoorlijke manier de bestuursmandaten, binnen de bevoegdheden en prerogatieven die de wet en statuten opdragen en met het oogpunt op het vertegenwoordigen en verdedigen van het algemeen belang.
De bestuurder waakt over een efficiënte werking van de raad van bestuur en van eventuele gespecialiseerde comités.
Als de bestuurder het gevoel heeft dat de legale en reglementaire verplichtingen niet worden gerespecteerd, ethische grenzen worden overschreden of er gehandeld wordt in tegenstrijd met het algemeen belang, dan heeft men de plicht om onmiddellijk te reageren en vervult hiermee zijn/haar wettelijke verantwoordelijkheden.
De bestuurder verifieert dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur superviseert en de onderneming controleert, de strategische objectieven bepaalt en die in een ondernemingsplan vertaalt.
In geval de bestuurder deelneemt aan een gespecialiseerd comité dan engageert men zich om dezelfde standaarden van betrokkenheid, ethiek en professionalisme te hanteren als diegene die vooropgesteld zijn in het charter of de code voor lidmaatschap aan de raad van bestuur. De bestuurder zorgt ervoor dat het comité op regelmatige tijdstippen bijeenkomt en zich focust op
de toegewezen onderwerpen.
De bestuurder zorgt ervoor dat het gespecialiseerde comité geen beslissingen neemt zonder de goedkeuring van het daartoe bevoegde maatschappelijk orgaan.
De bestuurder engageert zich om op adequate manier te rapporteren aan het bevoegde maatschappelijk orgaan aangezien deze laatste de finale verantwoordelijkheid draagt.

ARTIKEL 22
Verdedigen van de belangen van de organisatie in lijn met haar specificiteit.
De bestuurder handelt in het belang van de organisatie die men bestuurt.
De bestuurder is in alle omstandigheden onafhankelijk en laat zich niet onder druk zetten.
Wanneer er een beslissing wordt genomen door het beheersorgaan, die de organisatie zou schaden, dan engageert de bestuurder zich om die bezwaren duidelijk te maken, deze te laten notuleren en zich volledig in te zetten om anderen te overtuigen.
De bestuurder waakt erover dat belangenconflicten op een professionele manier aangepakt worden binnen de raad van bestuur volgens een vooropgestelde procedure.
Bestuurders hebben de wettelijke verplichting om te handelen in het belang van de organisatie en het algemeen belang om alle aandeelhouders eerlijk te behandelen.
De bestuurder van een organisatie mag evenwel ook de maatschappelijke belangen niet uit het oog verliezen.
De bestuurder verifieert of de objectieven van de organisatie duidelijk gedefinieerd zijn.
Indien men niet akkoord is met het aandeelhoudersbeleid of beslissingen van de raad van bestuur, maakt men dat kenbaar via de daartoe geëigende kanalen zonder dat de behoorlijke uitvoering van de verantwoordelijkheid als bestuurder in het gedrang komt.
Indien men zich na discussie niet kan verzoenen met het aandeelhoudersbeleid, meldt men dat aan de deontologische commissie en neemt men, desgevallend, in eer en geweten ontslag.

ARTIKEL 23
Streven naar een onafhankelijke positie
De bestuurder moet een onafhankelijke houding aannemen, niet enkel tegenover de aandeelhouders, maar ook tegenover de interne personen van de organisatie en meer algemeen tegenover alle stakeholders.
De bestuurder laat zich in zijn analyse of beslissingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen noch door eventuele relaties met aandeelhouders of belanghebbenden.
Indien er familiale of zakelijke relaties zijn met belanghebbenden, is de bestuurder er transparant over en onthoudt men zich bij situaties van belangenconflict.
De bestuurder gebruikt diens relaties als bestuurder niet om giften en sponsoring te verwerven voor het politiek mandaat.

ARTIKEL 24
Volgen van ethische standaarden
Elke bestuurder moet hoge ethische standaarden hanteren. Het respecteren van deze ethische standaarden moet bijdragen aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de organisatie.
De bestuurder bezit persoonlijke kwaliteiten die beantwoorden aan de hoogste normen van eerlijkheid en loyauteit. De bestuurder ontvangt naast de vergoeding geen voordelen die kunnen worden beschouwd als een potentiële beïnvloeding van de integriteit of het beoordelingsvermogen.

ARTIKEL 25
Zich gepast gedragen bij besluitvorming
De bestuurder moet een juist evenwicht vinden tussen het uitdrukken van een individuele mening en het verdedigen van collegiale beslissingen.
De bestuurder woont regelmatig de vergaderingen van de raad van bestuur bij en, indien men lid is, die van gespecialiseerde comités. Men neemt actief deel aan de vergaderingen en aan de debatten en besluitvorming en bereidt men zich hiertoe grondig voor.
De bestuurder streeft naar consensus. Indien er geen consensus kan bereikt worden, dan laat de bestuurder zijn afwijkende positie optekenen in de notulen, met motivering. De bestuurder weegt in eer en geweten, conform de bepalingen in artikelen 3 en 4, af hoe men deze beslissing naar buiten toe toelicht.

ARTIKEL 26
Zich informeren en respecteren van vertrouwelijke informatie
De bestuurder heeft recht op informatie en de plicht om informatie op te vragen als men het gevoel heeft dat de verkregen informatie onvoldoende is. De bestuurder moet goed, tijdig, en volledig geïnformeerd zijn. De bestuurder besteedt voldoende tijd aan het doornemen van de ontvangen informatie.
De bestuurder gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. De bestuurder zal de informatie met betrekking tot de onderneming waarvan men weet of kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, als zodanig behandelen en enkel gebruiken voor de uitoefening van het mandaat bij die organisatie. De bestuurder maakt geen misbruik van informatie die verkregen wordt via het bestuursmandaat, ongeacht of men er nu persoonlijk voordeel uithaalt of niet, en ongeacht of het de organisatie schaadt of niet.

ARTIKEL 27
Onderhouden van expertise
Elke bestuurder moet ervoor zorgen dat competenties up-to-date worden gehouden en dat men geïnformeerd is over zaken die van belang zijn voor het mandaat en de organisatie waarin men zetelt.
De bestuurder dient steeds over de nodige competenties en voldoende kennis te beschikken met betrekking tot de sector en de onderneming. De bestuurder onderhoudt en versterkt de nodige expertise, waarbij men rekening houdt met de steeds veranderende context waarin de organisatie zich moet waarmaken.

ARTIKEL 28
Onderhouden van adequate relaties met het management, de aandeelhouders en stakeholders.
De bestuurder moet gepaste relaties onderhouden met het management, de aandeelhouders en stakeholders. Men waakt over adequate delegatiebevoegdheden en kent de delegatiebevoegdheden van de raad van bestuur ten opzichte van het management.
De bestuurder werkt samen met het topmanagement, maar is waakzaam dat men zich niet inlaat met operationele zaken.
De bestuurder dient transparant te zijn over eventuele contacten met stakeholders.

ARTIKEL 29
Bevorderen evaluatiecultuur
De bestuurder moet een rol spelen in de promotie van en de deelname aan de evaluatie van de bestuurspraktijk. De bestuurder waakt erover dat er regelmatig en op gestructureerde wijze een evaluatie wordt uitgevoerd van de werking en de samenstelling van de raad van bestuur.
De bestuurder participeert op actieve wijze aan deze evaluaties.
De bestuurder moedigt aan om de resultaten van de evaluatie binnen de raad van bestuur te bespreken en een actieplan voor continue verbetering op te stellen.

ARTIKEL 30
Vergoedingen van mandaten
De mandataris vergewist zich ervan, voorafgaand aan het aanvaarden van een mandaat, dat het verwachte werk in verhouding staat tot de geldende vergoedingen. Indien de vergoeding te hoog bevonden wordt in verhouding tot het verwachte werk dan weigert men de geboden vergoeding en licht de beweging in, die dan de gepaste actie kan ondernemen. Men kan nooit een vergoeding aanvaarden voor niet geleverde prestaties.
Forfaitaire vergoedingen kunnen pas aanvaard worden na voorafgaande goedkeuring door het Bureau.
Het is strikt verboden om zich te laten vergoeden via een vennootschap. Team Fouad Ahidar-mandatarissen laten alle geldelijke inkomsten uit politieke mandaten storten op hun eigen binnenlandse privé-rekening.
De mandataris draagt een deel van deze inkomsten af aan de beweging overeenkomstig het geldende bijdragenreglement.

ARTIKEL 31
Kennisgeving aan de beweging
Elke mandataris brengt jaarlijks tegen uiterlijk 30 juni het secretariaat op de hoogte van de mandaten en/of vertegenwoordigende functies die men bekleedt, zowel in privé als in de openbare sector.
De aangifte wordt aangevuld met de bruto-belastbare vergoeding per mandaat (fiscale fiche toevoegen).
De aangifteplichtigen bevestigen de wettelijke mandaten- en vermogensaangifte op tijd te hebben ingediend.

ARTIKEL 32
Elke mandataris of kandidaat-mandataris moet voorafgaand aan de verkiezingen een document ondertekenen waarin men zich onherroepelijk ertoe verbindt bij het verlaten van de beweging alle mandaten en functies, ter beschikking te stellen van de beweging.

Slotbepaling

ARTIKEL 33
Deze deontologische code maakt integraal deel uit van de statuten van Team Fouad Ahidar.


BIJLAGE 2 – Tuchtreglement

ARTIKEL 1
Van toepassing van zodra er zich geschillen voordoen.
Het tuchtreglement bevat het behandelingsniveau en de werkwijze, de procedure en de sancties.

Inleiding

ARTIKEL 2
De geschillen, zoals vermeld in artikel 63 van de nationale statuten situeren zich op twee vlakken: het plaatselijke en het nationaal vlak (provincies, gewesten, nationale geledingen).

ARTIKEL 3
Geschillen worden behandeld conform de statuten van de geleding waar het geschil zich situeert. Deze bepalingen mogen niet in tegenspraak zijn met de bepalingen van de nationale statuten en van dit tuchtreglement.

ARTIKEL 4
Beslissingen inzake geschillen kunnen slechts worden getroffen door bevoegde en verkozen bestuursinstanties (in casu het lokaal bestuur en/of de lokale algemene vergadering). Dit is een minimumregeling, waaraan zeker moet voldaan worden. Bijkomende regels kunnen door de plaatselijke statuten opgelegd worden, mits deze regels niet strijdig zijn met dit nationaal tuchtreglement.
Er kunnen echter geen andere sancties opgelegd worden dan deze, zoals voorzien in artikel 12 van dit tuchtreglement.

Behandelingsniveaus en werkwijze

ARTIKEL 5
Geschillen, met betrekking tot de werking van de beweging of met betrekking tot de uitoefening van een functie of mandaat, op lokaal vlak:
• Het bestuur van de afdeling bemiddelt en streeft naar een oplossing;
• Blijft het geschil bestaan, dan onderzoekt en bemiddelt de provinciaal voorzitter;
• Blijft de betwisting bestaan, dan neemt de administratieve commissie een beslissing.

ARTIKEL 6
Geschillen, met betrekking tot de werking van de beweging of met betrekking tot de uitoefening van een functie of mandaat, op provinciaal vlak:
• De provinciale voorzitter onderzoekt en bemiddelt. Die stelt een oplossing voor. De Administratieve commissie wordt op de hoogte gesteld;
● Blijft het geschil bestaan dan onderzoekt en beslist de nationaal voorzitter;
● Blijft de betwisting bestaan, dan neemt de administratieve commissie een beslissing.

ARTIKEL 7
Geschillen, met betrekking tot de werking van de beweging of met betrekking tot de uitoefening van een functie of mandaat, op nationaal vlak:
• De nationaal voorzitter onderzoekt en bemiddelt. Op basis van arbitrage stelt de voorzitter een oplossing voor;
• Blijft de betwisting bestaan, dan neemt de administratieve commissie een beslissing;
• Tegen deze beslissing is hoger beroep mogelijk bij het Bureau. De leden van het Bureau die deel uitmaken van de Administratieve commissie nemen geen deel aan de beraadslaging en de beslissing. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Procedure

ARTIKEL 8
Algemene principes
• Elk geschil wordt op de agenda geplaatst van de bevoegde vergadering, die over het geschil bijeenkomt, conform de statuten van de geleding.
• De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering en de nationale statuten en tuchtreglementen worden vooraf schriftelijk overgemaakt aan alle betrokken partijen. Alle betrokken partijen worden op de beraadslagingen uitgenodigd en krijgen de kans om hun standpunt kenbaar te maken.
• De betrokken partijen kunnen zich laten bijstaan of verdedigen door een lid.
• Sancties worden beslist met 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, ongeacht het niveau van de beslissing. Er kunnen op geen enkel niveau andere dan de hieronder beschreven sancties opgelegd worden.
• De behandeling van een geschil op om het even welk niveau, inclusief behandeling in beroep, schorst de uitvoering op.
• De nationale voorzitter en de voorzitter van de Administratieve commissie kunnen in een gezamenlijk besluit bepalen dat het opschortend karakter geen doorgang vindt.

De behandeling van het geschil

ARTIKEL 9
Behandeling op nationaal niveau
• De administratieve commissie probeert in eerste instantie door middel van een bemiddelingsvoorstel te komen tot een vergelijk tussen de betrokken partijen.
• Lukt dit bemiddelingsvoorstel niet dan formuleert de administratieve commissie een beslissing nadat zij alle partijen gehoord heeft.
• De administratieve commissie beslist vooreerst bij gewone meerderheid of ze in dit geschil al dan niet gevat is of gevat kan worden (hoogdringendheid).
• Dan gaan zij over tot de beraadslaging over het tuchtdossier.
• Vervolgens wordt bij geheime stemming een beslissing genomen.
• Bij de nationale behandeling voor de plenumvergadering van de administratieve commissie kunnen de in het geschil betrokken partijen of afgevaardigden van de betrokken afdelingen of provincies niet deelnemen aan de beraadslagingen of de stemmingen. Zij dienen het vergaderlokaal te verlaten.

ARTIKEL 10
Algemene behandelingsprincipes
• De administratieve commissie en het Bureau kunnen bij hun onderzoek van de geschillen iedereen horen die zij wenselijk achten en alle documenten laten voorleggen, die zij nuttig achten voor de oplossing van het geschil.
• De toekenning van de sancties wordt individueel beslist en per geval gemotiveerd.
• De sanctie kan slechts post factum toegekend worden. Het stellen van een bepaalde daad kan dus niet meebrengen dat automatisch, t.t.z. zonder beslissing van de bevoegde organen, een sanctie van kracht wordt.

ARTIKEL 11
Procedure bij hoogdringendheid (enkel op het nationale vlak)
• De behandeling van een geschil of een beroep is hoogdringend als de beslechting van het geschil via de normale procedures inhoudt dat de eindbeslissing reeds door de gevolgen achterhaald zou zijn of indien een uitstel van de beslissing tot onherstelbare schade voor de belangen van de beweging leidt.
• De hoogdringendheid wordt vastgesteld door een gezamenlijke beslissing genomen door de nationale voorzitter en de voorzitter van de administratieve commissie.
• Omwille van de hoogdringendheid kan de Administratieve commissie een dossier, dat op om het even welk vlak wordt behandeld, naar zich toe trekken en zich gevat verklaren.
Bij hoogdringendheid wordt het geschil door de administratieve commissie behandeld conform de normale procedure, maar op een versnelde wijze.

ARTIKEL 12
De sancties
• Gemotiveerde terugroeping tot de orde;
• Blaam;
• Tijdelijke schorsing;
Leden worden geschorst in de uitoefening van een mandaat of een functie, afdelingen worden geschorst in het recht op vertegenwoordiging in de beweging;
• De afzetting uit de functie of de terugtrekking van het mandaat;
• De uitsluiting uit het Bureau;
• De uitsluiting van het lid, van de afdeling of de groep in kwestie.
De Administratieve commissie moet onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de opgelegde sancties.
De Administratieve commissie waakt over de toepassing van de opgelegde sancties.
Bij een uitsluiting, een afzetting of een schorsing is het aan alle geledingen van Team Fouad Ahidar verboden het gestrafte lid in de uitoefening van het mandaat of de functie te behouden.

ARTIKEL 13
Dit tuchtreglement maakt integraal deel uit van de statuten van Team Fouad Ahidar.


Bijlage 3 - Bijdragenreglement

ARTIKEL 1
Om de beweging toe te laten op alle niveaus optimaal te functioneren dient binnen het kader van de vigerende wetgeving voorzien te worden in een toereikende financiering.
De bijdragen van mandatarissen en vertegenwoordigers zijn één van de middelen die hiertoe binnen Team Fouad Ahidar worden gebruikt en die statutair voorzien zijn.
De op alle niveaus van het beleid verkozen mandatarissen en vertegenwoordigers, de personen die namens Team Fouad Ahidar zitting hebben in instellingen, raden van bestuur en alle afgeleiden, enz. staan een deel van hun inkomsten af ten behoeve van de werking van de beweging.

ARTIKEL 2
Het bijdragenreglement is van toepassing op alle verkozen mandatarissen op alle niveaus van het beleid, op de personen die namens Team Fouad Ahidar zitting hebben in instellingen, raden van beswtuur en alle afgeleiden, enz. Deze vertegenwoordiging dient in de meest ruime zin gezien te worden. Bij twijfel beslist de Administratieve commissie.
Het bijdragenreglement is ook van toepassing op Team Fouad Ahidar-verkozenen binnen kartels en lijsten waaraan Team Fouad Ahidar meewerkt. Iedereen waarop dit bijdragenreglement van toepassing is wordt hierna mandataris genoemd.

ARTIKEL 3
Het bijdragenreglement is van toepassing op alle inkomsten uit het mandaat of de vertegenwoordiging alsmede op de inkomsten uit alle hieruit afgeleide mandaten en vertegenwoordigingen.
Het is tevens van toepassing op de fiscaal geattesteerde forfaitaire onkostenvergoedingen verbonden aan het mandaat of de vertegenwoordiging.

ARTIKEL 4
Uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten zijn verworven bezorgen de mandatarissen aan het nationaal secretariaat via een module in het contactbeheer een overzicht van al hun mandaten en vertegenwoordigingen en laden zij hun fiscale fiches, die zij met betrekking tot deze inkomsten ontvangen, op in het contactbeheer.

ARTIKEL 5
Alle mandatarissen betalen uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op de inkomsten 10% van hun bruto belastbare inkomsten uit mandaten, vertegenwoordigingen enzovoort, inbegrepen de fiscaal geattesteerde forfaitaire onkostenvergoedingen.
Voor de mandatarissen vermeld in artikel 7 gaat het dan om het saldo.

ARTIKEL 6
De uitvoerende mandatarissen (burgemeester en schepenen, gedeputeerden, ministers, staatssecretarissen en regeringscommissarissen), leden van de Europese, regionale en federale parlementen en van de provincieraden, gemeenteraden en bijzondere comités voor de sociale dienst betalen van bij de aanvang van hun mandaat maandelijks een voorschot van 10% op 1/12 van de verwachte belastbare inkomsten.
Een definitieve afrekening gebeurt na het ontvangen van de fiscale fiche(s) zoals voorzien in artikel 4.

ARTIKEL 7
De bijdragen van de ministers, staatssecretarissen, regeringscommissarissen en parlementsleden zijn bestemd voor de nationale begroting.

ARTIKEL 8
De bijdragen van de lokale mandatarissen (gemeentelijk en provinciaal) worden nationaal geïnd.
• 80% wordt rechtstreeks aan de betrokken afdeling of provincie geristorneerd.
• 20% gaat in een solidariteitsfonds.
Voor wat betreft het 80% te ristorneren aandeel, kunnen afdelingen met een 2/3de meerderheid van de algemene ledenvergadering beslissen om zelf te innen.
Afdelingen die van deze regeling gebruik wensen te maken geven dit door aan de Dienst Ambassadeurs aan het begin van de legislatuur. Eenmaal afgeweken, geldt deze regeling voor de hele legislatuur.

ARTIKEL 9
De middelen uit het solidariteitsfonds worden jaarlijks volgens volgende formule verdeeld en aan de afdelingen doorgestort:
• 70% van de middelen uit het fonds wordt gereserveerd voor afdelingen waar Team Fouad Ahidar niet in de meerderheid zit;
• 30% van de middelen uit het fonds wordt gereserveerd voor afdelingen waar Team Fouad Ahidar deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid.

ARTIKEL 10
Toelichting bij artikel 9: De middelen uit het solidariteitsfonds bedragen 20% van de afdrachten van alle lokale mandatarissen.
• Afdeling X uit de oppositie ontvangt jaarlijks: (aantal ingeschreven kiezers binnen de gemeente/totaal aantal kiezers uit die categorie)*70% van de middelen van het fonds
• Afdeling Y uit de meerderheid ontvangt jaarlijks: (aantal ingeschreven kiezers binnen de gemeente/totaal aantal kiezers uit die categorie)*30% van de middelen van het fonds

ARTIKEL 11
Lidgelden
Team Fouad Ahidar nationaal int de lidgelden. Het lidgeld bedraagt 20 euro voor een gewoon lid en 40 euro voor een steunend lid. Daarvan wordt ⅔ doorgestort naar de lokale afdeling.

SLOTARTIKEL
Deze statuten treden in werking op de dag van de goedkeuring door het Statutair Evenement van 29 mei 2024.

Elections du 9 juin 2024

0 Dagen
0 Uren
0 Minuten
0 Seconden

Delen