Team Fouad Ahidar

Onderwijs Opleidingen Opleidingen

“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen” – Nelson Mandela

In deze sectie hebben we de belangrijkste problemen van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs geïdentificeerd, en we vertrouwen op de expertise en praktijkervaring van onze experts, die aanwezig zijn in zowel het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs, om een waardevolle bijdrage te leveren.

Het gebrek aan kwalificaties bij jonge Brusselaars is een van de belangrijkste obstakels bij het zoeken naar werk. Naar schatting heeft 28% van de jonge Brusselaars geen diploma van het secundair onderwijs. Daarom is het noodzakelijk om het onderwijs in Brussel te herwaarderen en effectief op te treden tegen vroegtijdig schoolverlaten, dat momenteel 6,4% van de jongeren van 18 tot 24 jaar treft. Schoolverzuim speelt een significante rol in het fenomeen van doubleren. Betere coördinatie tussen de gemeenschappen, onderwijsnetwerken en de regio is nodig om deze uitdaging aan te gaan.

 

Een onderzoek uitgevoerd door het Molinari Economisch Instituut, dat de effectiviteit van onderwijssystemen in 30 Europese landen heeft geëvalueerd, plaatst België op de 17e plaats! Dit is onaanvaardbaar, vooral omdat deze rangschikking er zonder Vlaanderen anders had kunnen uitzien. We hebben duidelijke keuzes nodig om onze positie terug te winnen en opnieuw te schitteren in het internationale onderwijslandschap.

Om deze ambitie waar te maken, moeten we kritisch kijken naar de organisatie en verdeling van de budgetten die scholen ondersteunen.

Onze voorstellen :

1) Tweetalige scholen:

We ondersteunen en moedigen de oprichting van echte tweetalige scholen aan. Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid voor Brusselaars is het gebrek aan kennis van het Nederlands. Brussel is tweetalig, ook al is de meerderheid van de bevolking Franstalig. Er moet een echte hervorming worden doorgevoerd in deze richting. We pleiten voor en moedigen partnerschappen aan tussen Franstalige en Nederlandstalige scholen in Brussel. We evalueren immersiescholen en reproduceren modellen die succesvol zijn. Door kinderen tweetalig op te leiden, zal hun werkgelegenheidsperspectief aanzienlijk worden verruimd.

2) Een audit van het onderwijs :

Het is nodig om de bestaande middelen te optimaliseren: Een continu evaluatiesysteem implementeren om de effectiviteit van onderwijsmiddelen te meten en aanpassingen aan te brengen op basis van de resultaten.

Een herziening van het budget: Er wordt meer dan 7,8 miljard euro besteed aan onderwijs. Dit budget moet betere resultaten kunnen opleveren dan de resultaten waarmee we momenteel worden geconfronteerd.

3)  De opleiding van leraren :

Zorgen dat leerkrachten regelmatig bijscholing krijgen om op de hoogte te blijven van de beste pedagogische praktijken, nieuwe technologieën en effectieve onderwijsmethoden.

4)  Kleinere klassen :

Onze focus ligt op het creëren van kleinere klassen, zodat leerkrachten meer individuele aandacht aan studenten kunnen besteden. Wanneer dit niet mogelijk is, eisen we de implementatie van “co- teaching”. Dit omvat ondersteuning en assistentie voor de leraar. Met deze extra hulp kan de leraar zich meer richten op zijn leerlingen. Korte trainingen stellen ons in staat om mensen snel in dienst te nemen en een effectieve oplossing te bieden voor de overbelasting van klassen.

5)  Herbalancering van les- en projecturen :

Efficiënt herverdelen van de huidige tijd besteed aan projecten naar lesuren zonder extra kosten.

Wij erkennen ook dat er te veel nadruk ligt op projecten ten koste van lesuren. Het is essentieel om het evenwicht te herstellen en ervoor te zorgen dat studenten voldoende tijd in de klas doorbrengen om basisvaardigheden te verwerven.

Te vaak worden ouders geconfronteerd met de verantwoordelijkheid om na schooltijd privélessen te organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet de verantwoordelijkheid van de ouders zou moeten zijn. Kinderen gaan naar school om te leren, en het is de taak van de school om ervoor te zorgen dat ze de nodige ondersteuning krijgen tijdens reguliere lesuren of, indien dit op aanvraag van de ouders gebeurt, ‘s avonds klaslokalen ter beschikking gezet worden voor huiswerkklassen door privé leerkrachten.

6)  Opleiding over nieuwe technologieën :

Aanmoedigen van de creatie en beschikbaarstelling van kwalitatieve online educatieve bronnen. Dit kan educatieve platforms, online cursussen, video-tutorials en educatieve apps omvatten. Dit zou ook de last van privélessen voor ouders verminderen.

7) Beheer van het lerarentekort : Verbeterd beheer van menselijke middelen. Behoud en motivatie van bestaande leerkrachten.

Bestrijding van absenteïsme: het absenteïsmepercentage van leerkrachten blijft constant stijgen. Tussen september 2018 en september 2022 steeg het ziekteverzuimpercentage van kleuter- en basisschoolleraren van 4,6% naar 6,4%. Met een piek in december 2023 op een percentage van 11%, varieert het aan de Franstalige en Nederlandstalige kant, maar de problemen blijven hetzelfde. Dit heeft enorme gevolgen in een sector die al met een aanzienlijk tekort kampt. We willen financiële prikkels integreren om het werk van leerkrachten te waarderen.

Creatieve en duurzame oplossingen om nieuwe leerkrachten aan te trekken.

8)  Verminderen van sociale ongelijkheid : 

De focus leggen op bestaande initiatieven, zoals mentorschaps-programma’s of samenwerkingen met lokale organisaties om kansarme leerlingen te ondersteunen.

Een werkelijk gratis school! Volgens een studie van de Ligue des Familles moeten ouders momenteel gemiddeld 292 euro per kind betalen van het 3e tot het 6e leerjaar bij de start van het schooljaar. De kosten stijgen aanzienlijk voor het secundair onderwijs, aangezien de geschatte kosten per kind op 750 euro liggen. Gratis schoolgeld is momenteel alleen van toepassing op kleuterscholen en de eerste twee jaar van de lagere school. Het beleid van gratis schoolgeld moet worden uitgebreid naar alle leerlingen in het lager en secundair onderwijs.

Een uitgebreidere, langere en gevarieerdere gemeenschappelijke basis met dezelfde lessen voor alle leerlingen.

Geen elitescholen en geen achterstandsscholen. Streven naar echte sociale mixiteit.

9)  Bestrijding van pesten op school :

Gemiddeld zou ongeveer 20% van de leerlingen in Brussel te maken hebben met pesten op school.

Pesten kan verschillende vormen aannemen, zoals verbale pesterijen (beledigingen, plagerijen, verspreiding van geruchten…), fysieke pesterijen (duwen, knijpen, dwingen tot bepaalde handelingen…), materiële pesterijen (diefstal, verbergen van voorwerpen, afpersing…), relationele pesterijen (afwijzing, uitsluiting, zoals wanneer iedereen wegloopt als een kind binnenkomt…), of digitale pesterijen (via sms of sociale media, bijvoorbeeld door vernederende teksten, foto’s, video’s te publiceren zonder toestemming…).

Pesten is een alomtegenwoordig probleem op alle scholen, waarbij kinderen al vanaf de kleuterschool tot aan de adolescentie worden getroffen. De omvang ervan neemt aanzienlijk toe tijdens de adolescentie, grotendeels vanwege de groeiende impact van sociale media. Over het algemeen is het slachtoffer iemand die verschilt van de rest van de groep, maar niet altijd. Dit kan degene zijn met een etnische achtergrond die verschilt van de meerderheid van de klas, degene met overgewicht, degene die uitblinkt in academische prestaties, …

Pesten heeft dramatische gevolgen voor alle betrokkenen, met aanzienlijke psychologische, schoolse en sociale gevolgen die een leven lang kunnen duren en niet zelden naar de volgende generatie worden doorgegeven. De psychologische impact kan leiden tot depressie, angst en schoolverzuim en in de meest extreme gevallen tot zelfdoding.

Scholen moeten een doorgedreven anti-pestbeleid voeren met de nadruk op het omarmen van diversiteit en gelijkwaardigheid. 

Het lijkt dus essentieel om de noodzaak te benadrukken van het ontwikkelen van een alomvattend beleid van “samen beter leven” op school en het bestrijden van pesten. Dit houdt de toewijzing van aanzienlijke middelen in voor uitgebreide bewustwordingscampagnes, initiële en voortgezette opleiding van onderwijsprofessionals (directeuren, leraren, opvoeders en gespecialiseerde personen), enz.

Concreet :

 • Het beleid ondersteunt het creëren van ruimtes die actieve deelname en expressie bevorderen. 
 • Elk jaar worden twee ‘helden‘ per klas aangewezen die zorgen voor een goede sfeer in de klas en eventuele incidenten melden.
 • De oprichting van een “Babbel box“, een ruimte waar iedereen vrij is om te praten over wat er misgaat met een aangewezen en populaire docent binnen elke school.
 • Communicatie en bewustmaking voor ouders, leerkrachten en jongeren, dat deze problematiek van pesten bestaat en moet worden aangepakt.
 • Ondersteuning bieden voor burgerschapseducatie en respect voor diversiteit.  De deelname en betrokkenheid van ouders.
 • Het regelmatig implementeren van samenwerkingspraktijken tussen kinderen en werken aan empathie vanaf jonge leeftijd, met de integratie van deze praktijken over een langere periode.
 • Bewustmaking van leerlingen, ouders en professionals over het probleem van pesten. We hebben onlangs unaniem een resolutie laten aannemen die brede bewustmaking mogelijk maakt vanaf het begin van het schooljaar voor Nederlandstalige scholen, en we hopen dat Franstalige scholen zullen volgen.
 • De regels voor samenleven en mogelijke sancties duidelijker en bekender maken voor de leerlingen.
 • De school voorzien van instrumenten voor conflicthantering.
 • Het centraliseren van verschillende communicatiemiddelen die worden gebruikt om de stem van het slachtoffer te verzamelen.
 • Een positief schoolklimaat instellen.
 • We willen nog een stap verder gaan door echte gerechtelijke sancties voor te stellen: in geval van recidive, en wanneer geen oplossing is gevonden, moedigen we ouders aan om zich tot de bevoegde diensten te wenden: de jeugdhulpverlening (bemiddeling) en uiteindelijk de jeugdbescherming (gerechtelijk).

10)  Investeren in het onderwijzen van socio-emotionele vaardigheden :

Erken het belang van socio-emotionele vaardigheden in de algehele ontwikkeling van leerlingen en integreer programma’s die het emotionele en sociale welzijn bevorderen. 

aandeel