Team Fouad Ahidar

Discriminatie Handicap Handicap

“Bouwen aan een inclusief Brussel waar elk individu telt”

Als wereldburgers bestrijden we krachtig racisme, antisemitisme, islamofobie, homofobie, genderdiscriminatie en elke vorm van uitsluiting.

  • In onze samenleving is het cruciaal om actief en effectief op te treden tegen alle vormen van racisme op alle niveaus en in alle sectoren. Om deze reden pleiten we voor de aanstelling van specifieke politie-inspecteurs die zich 100% kunnen wijden aan de bestrijding van racisme. Vaak zijn politie-inspecteurs gespecialiseerd in verschillende gebieden, maar er is duidelijk een gebrek aan specifieke aandacht voor alle vormen van racisme en discriminatie.
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt in Brussel komt vaak voor. We pleiten voor de oprichting van een gratis telefoonlijn die specifiek is gewijd aan het melden van alle vormen van discriminatie in Brussel, samen met een fysiek kantoor en een website. Deze initiatieven zouden Brusselaars in staat stellen discriminatie te melden, klachten in te dienen en informatie te verkrijgen over beschikbare rechtsmiddelen. Door klachten en informatie te centraliseren, zou dit een snelle respons van de bevoegde autoriteiten vergemakkelijken. We pleiten ook voor de invoering van mystery controles, wat al bestaat maar systematischer moet worden. Dit zijn situatietests of mystery clients-tests, om onmiddellijk te controleren op mogelijk discriminerende praktijken bij een vastgoedagentschap of een verhuurder.
  • Wat betreft religieuze en culturele vrijheden ondersteunen we actief pluralisme, waarbij erkend wordt dat totale neutraliteit in de overheidsdienst niet mogelijk is voor ambtenaren. Neutraliteit moet zich vertalen in de dienstverlening aan de bevolking, waarbij de overheid de religieuze en culturele vrijheid van eenieder waarborgt. We hoeven ons niet te bemoeien met de kledingkeuze van mensen; dat valt onder de individuele vrijheid van elk persoon.
  • Mensen met een handicap maken integraal deel uit van de samenleving. Ze moeten kunnen bijdragen zonder obstakels op hun weg. We moeten een regionale strategie ontwikkelen die alle behoeften van mensen met een handicap in kaart brengt. Er moet een tweetalige telefoonlijn en een fysiek kantoor worden opgezet om alle hulpverzoeken van mensen met een handicap in Brussel te coördineren. Een echt informatiecentrum voor deze mensen waar hun rechten samen met hen kunnen worden gecontroleerd. Er is nog steeds te veel verwarring over de verschillende soorten hulp en de Vlaamse en Franse procedures.
  • De overheid heeft de plicht om openbare ruimtes en gebouwen aan te passen om ze toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Er moet een evaluatie van alle openbare gebouwen worden uitgevoerd om het aantal als toegankelijk beschouwde gebouwen voor mensen met beperkte mobiliteit te bepalen. Niet-conforme gebouwen moeten dringend aangepast worden.
  • De strijd tegen alle vormen van discriminatie moet beginnen op school, met een lesprogramma dat verschillende vormen van discriminatie behandelt, waaronder racisme, antisemitisme, islamofobie, seksisme en homofobie.
  • De komst van nieuwe bevolkingsgroepen in Brussel, die diversiteit verrijken, moet worden ondersteund door specifieke steun voor culturele en etnische verenigingen, om zo de integratie en een gevoel van verbondenheid te bevorderen.
  • De Grondwet waarborgt de vrijheid van eredienst, geloof of religie. Bovendien moet Brussel als hoofdstad van Europa de Europese richtlijn respecteren die een uitzondering voorziet op bedwelming voor slachting bij sommige godsdienst-gemeenschappen.

aandeel